Privacy Beleid (AVG)

Nispense Tennisvereniging SET’77

Gegevens verwerking van leden
Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, speelsterkte, actuele rating, pasfoto en gegevens die aan KNLTB worden verstrekt

Gegevens verwerking van bestuurder of vrijwilliger:
Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend

Gegevens verwerking t.b.v. competitie(s) en/of toernooi(en):
Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de vereniging/teamnummer, speelsterkte en ranking en uitslagen

Doel van de verwerking
Het optimaal kunnen functioneren en/of besturen van SET’77 en het benaderen van individuele leden.
Het organiseren van competities en toernooien.
Het versturen van nieuws en gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken bij verenigingsactiviteiten.
Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking van gegevens aan derden
Het aangaan en onderhouden van een relatie met de KNLTB
Het verstrekken aan bardienstrooster.nl t.b.v. organisatie van bardiensten
Het verstrekken aan drukkerij t.b.v. verenigingsdrukwerk (o.a. clubblad)
Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt.
SET’77 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
SET’77 gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens.
SET’77 treft passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan.
Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Rechten
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@ntvset77.

Wijzigingen
Onder dringende omstandigheden kan het privacy beleid zonder voorafgaande kennisgeving aan de leden worden gewijzigd door het bestuur van SET’77.
Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.