Huishoudelijk reglement

 

Rechten en verplichtingen van de leden en het bestuur.

Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de groundsman en/of Technische Commissie.

Artikel 2.
Het bestuur kan beslissen om restitutie van de contributie te verlenen, onder inhouding van de door de vereniging betaalde KNLTB bijdrage.
1. Indien een lid als gevolg van ziekte of ongeval het vooruitzicht heeft het gehele verenigingsjaar niet te kunnen spelen en dit voor aanvang van het seizoen meldt bij het bestuur,
Het lid blijft gedurende het verenigingsjaar inactief lid.

In dit geval wordt restitutie wordt verleend vanaf de 1e dag van de maand volgend op de beslissing van het bestuur

2. Indien een lid als gevolg van ziekte of ongeval het vooruitzicht heeft om een gedeelte van het seizoen niet te kunnen spelen
Het lid blijft gedurende het verenigingsjaar inactief lid.

In dit geval wordt restitutie wordt verleend vanaf de 1e dag van de maand volgend op de beslissing van het bestuur

Als blijkt dat het genezingsproces voorspoedig verloopt en het lid aan het bestuur kenbaar maakt dat hij/zij toch een gedeelte van het seizoen wenst te spelen.
In dit geval is contributie verschuldigd over het restende verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 jan t/m 31 december (12 maanden)
Het lidmaatschap is van kracht zodra de verschuldigde contributie is voldaan

Artikel 3.
Gebruik banen

Tegen betaling van € 7,- is een sleutel van het park verkrijgbaar bij het secretariaat en/of bij parkzaken.

Voor een enkelspel kan de baan een HALF UUR en voor een dubbelspel een HEEL UUR worden gebruikt. Een baan kan allen worden bespeeld, als alle spelers hebben afgehangen. Reserveren is alleen mogelijk bij aanwezigheid op het tennispark. Afhangen voor een volgende periode, terwijl men speelt, is verboden.
De banen mogen alleen met geschikt schoeisel worden betreden. Dus geen loopschoenen etc. Na het spelen is men verplicht de banen te vegen met de daarvoor aanwezige sleepnetten c.q. bezems. Ook de grasbaan moet worden geveegd. Tijdens het lessen dient ook te worden afgehangen.

De groundsman en/of bestuur heeft te allen tijde het recht om de banen op te eisen voor onderhoud.
De Technische Commissie heeft de beschikking over de banen tijdens de evenementen die door deze commissie worden georganiseerd. Het is niet toegestaan om zelf werkzaamheden aan de banen te verrichten, zoals dweilen etc., zonder toestemming van de groundsman/commissie baanonderhoud. Minioren en mini’s mogen na 19.00 uur geen gebruik maken van de banen.
Gebruik van de baanverlichting

In de hal vindt u de schakelaars om de baanverlichting in te schakelen. Verlicht alleen de baan waarop je wilt gaan spelen. Het is verboden de verlichting snel in- en uit te schakelen. Dit gaat ten koste van de lampen, welke zeer prijzig zijn.
Afsluiten en verlaten van het park:
Vertrek altijd zo rustig en geruisloos mogelijk. De laatste sluit de hoofdpoort. Opgelet! Ook de poorten tussen de banen 2 en 3 en de banen 3 en 4 moeten worden afgesloten.

Artikel 4.
Introducés

Introducés zijn toegestaan tegen betaling van € 5,00 p.p. per dag. Wordt gespeeld zonder introducépas dan wordt aan het desbetreffende lid een boete opgelegd van € 12,50. Pasjes zijn o.a. verkrijgbaar bij het secretariaat.

Artikel 5.
Activiteiten
Ongeoorloofd verzuim bij clubactiviteiten, waarvoor men zich heeft opgegeven, kan door het bestuur disciplinair gestraft worden. Het geven van tennislessen geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de tennisleraar en/of lerares. De vereniging stelt slechts de banen beschikbaar.

Artikel 6.
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie- en T.C.-vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 7.
Vergaderingen
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 8.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, ten minste veertien dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd.
Hij is daartoe verplicht op verzoek van ten minste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen een termijn van veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 9.
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of wel door minstens vijf seniorleden, casu quo ereleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de aanbevolen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden dient uiterlijk binnen 7 dagen vóór de algemene ledenvergadering te geschieden door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring en vergezeld van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat.

Artikel 10.
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij het secretariaat is ingediend, alsmede al hetgeen de tot de bijeenroeping bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 11.
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits, in geval van een algemene vergadering, ondersteund door tenminste vier andere leden.

Artikel 12.
Commissies
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies, blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en desgewenst worden vervangen.

Voor alle binnen de vereniging georganiseerde activiteiten, dient na de activiteit verantwoording te worden afgelegd aan de penningmeester. Bij langdurige activiteiten dient dit te geschieden vóór het einde van het boekjaar. (Het boekjaar loopt van 01/01 tot en met 31/12).

Artikel 13.
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar aangesteld en aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie en komt in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 14.
Door de algemene vergadering wordt voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.) bestaande uit een oneven aantal leden.
Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 15.
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

 1. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
  b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
  c. het geven van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijkse door de KNLTB op te maken speelsterkte aan de hand van het zgn.      DSS-systeem
  d. het organiseren en verzorgen van de competitie, toernooien en overige wedstrijden.

Artikel 16.
Besluitvorming
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt geacht dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor één functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 17.
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig als op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Als een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven is het niet aangenomen.

Artikel 18.
In geval van verkiezing wordt over elke benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen voor een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Deze regel geldt niet voor de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Artikel 19.
Bestuur
Degene die op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder is benoemd is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Een bestuurslid kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij of zij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden geschiedt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Het bestuurslid, dat is gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 20.
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter, of van een ander bestuurslid, worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 21.
Schade aan de vereniging of aan een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

Artikel 22.
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op € 5000,00

Artikel 23.

Verplichtingen van het bestuur
Het bestuur is verplicht om op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
  b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
  c. de bezittingen en schulden van de vereniging.
  Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

Artikel 24.
Aanmeldingsformulier
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornaam, adres en geboortedatum.

Artikel 25.
Slotbepalingen
Leden die daar prijs op stellen kunnen tegen betaling van de kostprijs bij het secretariaat een kopie van de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement verkrijgen.

Artikel 26.
In zaken, waarin de statuten en/of dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Artikel 27.
Bardiensten.
Alle leden vanaf 18 jaar zijn verplicht één bardienst per seizoen te verzorgen. Het is mogelijk deze bardienst voor 50 euro af te kopen.

Artikel 28.
Aldus vastgesteld op de diverse reeds gehouden algemene ledenvergaderingen.